ul. Sukiennicza 6/2 
87-100 Toruń
tel./fax 56 655 50 22 
e-mail: biuro@tlok.pl

Statut

Statut

Stowarzyszenia Kujawsko Pomorskiego Ośrodka

Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

 

§ 2

1.   Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach/ Dz. U. nr 20 poz. 104/ i Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami, posiada osobowość prawną.

2.   Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Toruniu. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 5

Cele stowarzyszenia to:

1.   Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań.

2.   Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.

3.   Promocja idei wolontariatu.

4.   Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości.

5.   Animowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi.

6. Animowanie współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu.

7.  Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia jakości jego prac i świadczonych usług.

8.   Wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich.

9.   Promowanie idei europejskich.

10. Działanie na rzecz lokalnego, polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej i lokalnej twórczości.

11. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.

12. Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych.

13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.   Udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim.

2.   Organizację spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu budowy lepszej i głębszej współpracy wewnątrz sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy z sektorami samorządowym i biznesu.

3.   Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.

4.   Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora.

5.   Przygotowanie analiz i prowadzenie monitoringu dotyczącego potrzeb oraz sytuacji środowiska organizacji pozarządowych.

6.   Organizowanie i prowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, i inicjatyw społecznych.

7.   Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.

8.   Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.

9.   Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

10. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz organizacjami z innych krajów.

11. Zorganizowanie i prowadzenie biur.

12. Budowanie koalicji i partnerstw lokalnych.

13. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych.

14. Wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową, głównie na terenach wiejskich.

15. Przeprowadzanie konkursów grantowych.

16. Prowadzenie działań charytatywnych.

17. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe.

18. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków w przedmiocie działalności PKD:

      64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów

      85 5 - Pozaszkolne formy edukacji

      47 1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

     53 2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

     58 1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

     69 2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

     72 2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

     73 2 - Badanie rynku i opinii publicznej

     78 1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

     82 3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

     94 99 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

19. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie dzielą się na:

a)  zwyczajnych,

b)  wspierających,

c)  honorowych.

 

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1.   Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2.   Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3.   Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4.   Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.   Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.   Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.   Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.   Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.

2.   Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4.   Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1.   Walne Zebranie Członków

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 16

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.  Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2.  Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.  Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4.  Ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowiązku ich płacenia.

5.  Nadawanie godności członka honorowego.

6.   Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8.   Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9.   Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)   na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1. Zarząd jest najwyższa władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym m. in. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie w formie uchwały.

3.   Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania, które dokonało wyboru.

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

5. Zwoływanie Walnych Zebrań.

6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

9. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań.

 

§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 21

1.   Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 19 pkt. 9, Zarząd powołuje w formie uchwały określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania.

2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.

3.   Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.

4.   Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 22

1. Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 19 pkt. 9 Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.

2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem.

3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy plan finansowy Funduszu, zatwierdzony przez co najmniej 3 członków Zarządu.

4. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

 

 

§ 23

Głosowanie drogą elektroniczną

 

1. Ilekroć w Statucie mowa jest o uchwałach władz Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków tych władz za pomocą narzędzia do głosowania on-line, przyjętego uchwałą Zarządu i umożliwiającego także głosowanie tajne. Wyłączona jest możliwość podejmowania uchwał drogą elektroniczną, które dotyczą:

1.1. zmiany Statutu,

1.2. zmiany sposobu głosowania drogą elektroniczną,

1.3. likwidacji Stowarzyszenia.

2. Uchwały o których mowa w § 23 ust. 1 Statutu mogą być podejmowane jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu narzędzia do głosowania on-line protokół powinien zawierać:

2.1. datę odbytego zebrania oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;

2.2. listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników zebrania, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie zebrania;

2.3. zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji, rozmowy telefonicznej albo korespondencji mailowej,

2.4. listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.

 

 

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji

 

§24

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:

a)  jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),

b)  dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),

2.  Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

3. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

4. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

5. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka komisji rewizyjnej.

 

§25

Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 19 pkt. 9, podejmuje Zarząd większością co najmniej 3 głosów.

 

§26

Osoby reprezentujące stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a)  wpływy ze składek członkowskich,

b)  dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c)  wpływy z działalności statutowej odpłatnej,

d)  dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział VII

Władze Stowarzyszenia

 

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfStatut - do pobrania

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

październik 2020
powtśrczptsond
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

NEWSLETTER

 

PROJEKTY