tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi mentora w zakresie obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych, prowadzonego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 28.02.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego z prowadzeniem obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych  w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Szczegóły zamówienia:

Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.

Mentor pracuje ze wskazanym przez OWES podmiotem wspierając proces doradczy. Ilość spotkań uzależniona od diagnozy OWES. Jedno spotkanie trwa jednorazowo od 3 do 5 godzin.

Zamawiający planuje że wyżej wymieniony zakres mentoringu będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze do 150 godzin zegarowych ogółem.

Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego mentoringu Wykonawca udzieli porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:

 • wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 • przeprowadzenie spotkań mentorskich z kadrą podmiotu, celem mentoringu będzie przygotowanie kadry podmiotu do profesjonalnej obsługi klienta i finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych oraz prowadzenia negocjacji biznesowych.
 • sporządzenie karty z mentoringu.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 • usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 • usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,

Osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy zobowiązane będą do:

 1. dbania o dokształcanie w zakresie ekonomii społecznej, poprzez szkolenia itp., minimum 30 godzin w roku,
 2. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w projekcie,
 3. posiadania wiedzy nt.  standardów OWES zgodnych z AKSES i ich przestrzegania,
 4. wspierania pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 5. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami podmiotu,
 6. sporządzenia karty ze spotkania.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 3. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
 4. dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone będą na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim, i/ lub w miejscu zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od miejsca zamieszkania. Termin oraz miejsce świadczenia usług musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 09.03.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 4/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte wyborem Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą wartość punktową – Firma Szkoleniowa Krawczyk Izabela z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Tysiąclecia 70.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 4/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

marzec 2024
powtśrczptsond
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY