ul. Sukiennicza 6/2 
87-100 Toruń
tel./fax 56 655 50 22 
e-mail: biuro@tlok.pl

Statut

Statut

Stowarzyszenia Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach/ Dz. U. nr 20 poz. 104/ i Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami, posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

1.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Toruniu. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych.

2 Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków. Istnieje możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

 

 

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 5

Cele stowarzyszenia to:

 1. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań.
 2. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.
 3. Promocja idei wolontariatu.
 4. Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy marginalizowane ze względu na sytuację społeczną, ekonomiczną i prawną oraz na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, uzależnionych, bezdomnych oraz członków mniejszości.
 5. Animowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi.
 6. Animowanie współpracy między sektorami: pozarządowym, samorządowym (organami administracji samorządowej) i biznesu.
 7. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych, doskonalenia jakości jego prac i świadczonych usług.
 8. Wspieranie społeczności małych miast i terenów wiejskich.
 9. Promowanie idei europejskich.
 10.  Działanie na rzecz lokalnego, polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej i lokalnej twórczości.
 11. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego.
 12. Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych.
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.
 14. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim.
 2. Organizację spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu budowy lepszej i głębszej współpracy wewnątrz sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy z sektorami samorządowym i biznesu.
 3. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora.
 5. Przygotowanie analiz i prowadzenie monitoringu dotyczącego potrzeb oraz sytuacji środowiska organizacji pozarządowych.
 6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, i inicjatyw społecznych.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 9. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 10. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce
  i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz organizacjami z innych krajów.
 11. Zorganizowanie i prowadzenie biur.
 12. Budowanie koalicji i partnerstw lokalnych.
 13. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych.
 14. Wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową, głównie na terenach wiejskich.
 15. Przeprowadzanie konkursów grantowych.
 16. Prowadzenie działań charytatywnych.
 17. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe.
 18. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków w przedmiocie działalności PKD:

58 1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

62 0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

63 9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

69 1 - Działalność prawnicza

69 2 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70 2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

72 2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73 2 - Badanie rynku i opinii publicznej

74 9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82 1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82 3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85 5 - Pozaszkolne formy edukacji

85 6 - Działalność wspomagająca edukację

90 0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93 2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

55 9 - Pozostałe zakwaterowanie

94 99 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

18 1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

11 0 - Produkcja napojów

18 2 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

13 1 - Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

13 2 - Produkcja tkanin

13 3 - Wykończanie wyrobów włókienniczych

13 9 - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14 1 - Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

15 1 - Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych, i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15 2 - Produkcja obuwia

16 1 - Produkcja wyrobów tartacznych

16 2 - Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17 1 - Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17 2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury

31 0 - Produkcja mebli

32 1 - Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32 2 - Produkcja instrumentów muzycznych

32 3 - Produkcja sprzętu sportowego

32 4 - Produkcja gier i zabawek

32 9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

47 1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47 2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47 8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47 9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49 3 - Pozostały transport lądowy pasażerski

35 1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

38 3 - Odzysk surowców

39 0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

56 1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56 2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56 3 - Przygotowywanie i podawanie napojów

59 1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59 2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 1 - Nadawanie programów radiofonicznych

60 2 - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

68 2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77 33 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

78 1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78 2 - Działalność agencji pracy tymczasowej

08 1 - Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08 9 - Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09 9 - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

10 3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10 7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

41 2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

45 2 - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

53 2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 2 - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

81 2 - Sprzątanie obiektów

81 3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82 9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

88 1 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88 9 - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

93 1 - Działalność związana ze sportem

95 2 - Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

96 0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

73 1 - Reklama

74 2 - Działalność fotograficzna

74 3 - Działalność związana z tłumaczeniami

79 1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79 9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 

 

19  Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 10

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

 

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 16

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowiązku ich płacenia.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1.  Zarząd jest najwyższa władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2.  Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym m. in. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie w formie uchwały.

3. Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania, które dokonało wyboru.

 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań.

 

§ 20

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 21

 1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 19 pkt. 9, Zarząd powołuje w formie uchwały określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania.
 2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
 4. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 22

 1. Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 19 pkt. 9 Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania.
 2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem.
 3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy plan finansowy Funduszu, zatwierdzony przez co najmniej 3 członków Zarządu.
 4. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.

 

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji

 

§23

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
 1. jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),
 2. dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),

 

 1. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

 

 1. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

 1. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 2. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka komisji rewizyjnej.

 

§24

Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 19 pkt. 9, podejmuje Zarząd większością co najmniej 3 głosów.

 

§25

Osoby reprezentujące stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 26

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
 3. wpływy z działalności statutowej odpłatnej,
 4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział VII

Rozwiązanie stowarzyszenia

 

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

pdfStatut - do pobrania

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

luty 2019
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123

NEWSLETTER

 

PROJEKTY